LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẠ TRUNG NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  217 /QĐ-UBND

ngày 30 / 12 /2018 của Chủ tịch UBND xã Hạ Trung)

 

Tháng

Tuần

Thứ

(ngày, tháng)

Họ và tên

người tiếp dân

Chức vụ

01

01

Thứ năm(03/01)

Hà Văn Nhân

Chủ tịch UBND xã

02

Thứ ba (08/01)

Hà Văn Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

03

Thứ sáu (18/01)

Trương Văn Duẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

04

Thứ tư (23/01)

Hà Văn Nhân

Chủ tịch UBND xã

05

Thứ tư (30/01)

Hà Văn Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

02

06

Thứ ba (05/02)

Trương Văn Duẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

07

Thứ sáu (15/02)

Hà Văn Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

08

Thứ tư (20/02)

Hà Văn Nhân

Chủ tịch UBND xã

09

Thứ năm (28/02)

Hà Văn Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

3

10

Thứ hai (04/3)

Trương Văn Duẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

11

Thứ sáu (15/3)

Hà Văn Nhân

Chủ tịch UBND xã

12

Thứ ba (19/3)

Hà Văn Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

13

Thứ tư (279/3)

Trương Văn Duẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

4

14

Thứ năm (04/4)

Hà Văn Nhân

Chủ tịch UBND xã

15

Thứ năm (11/4)

Trương Văn Duẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

16

Thứ  sáu (19/4)

Hà Văn Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

17

Thứ sáu (26/4)

Hà Văn Nhân

Chủ tịch UBND xã

5

18

Thứ năm (02/5)

Trương Văn Duẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

19

Thứ tư (08/5)

Hà Văn Nhân

Chủ tịch UBND xã

20

Thứ tư (15/5)

Hà Văn Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

21

Thứ tư (23/5)

Trương Văn Duẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

22

Thứ sáu (31/5)

Hà Văn Nhân

Chủ tịch UBND xã

6

23

Thứ hai (03/6)

Trương Văn Duẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

24

Thứ tư (12/6)

Hà Văn Nhân

Chủ tịch UBND xã

25

Thứ hai (17/6)

Hà Văn Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

26

Thứ sáu (28/6)

Trương Văn Duẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

7

27

Thứ ba (02/7)

Hà Văn Nhân

Chủ tịch UBND xã

28

Thứ tư (10/7)

Trương Văn Duẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

29

Thứ sáu (19/7)

Hà Văn Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

30

Thứ ba (23/7)

Hà Văn Nhân

Chủ tịch UBND xã

31

Thứ ba (30/7)

Hà Văn Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

8

 

32

Thứ năm (01/8)

Trương Văn Duẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

33

Thứ ba (13/8)

Hà Văn Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

34

Thứ tư (21/8)

Trương Văn Duẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

35

Thứ sáu (30/8)

Hà Văn Nhân

Chủ tịch UBND xã

9

36

Thứ hai (02/9)

Trương Văn Duẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

37

Thứ ba (10/9)

Hà Văn Nhân

Chủ tịch UBND xã

38

Thứ ba (17/9)

Hà Văn Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

39

Thứ sáu (27/9)

Trương Văn Duẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

10

40

Thứ ba (03/10)

Hà Văn Nhân

Chủ tịch UBND xã

41

Thứ tư (09/10)

Hà Văn Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

42

Thứ tư (16/10)

Trương Văn Duẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

43

Thứ năm (24/10)

Hà Văn Nhân

Chủ tịch UBND xã

44

Thứ năm ( 31/10)

Hà Văn Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

11

 

45

Thứ ba (05/11)

Hà Văn Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

46

Thứ  ba (12/11)

Trương Văn Duẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

47

Thứ tư (20/11)

Hà Văn Nhân

Chủ tịch UBND xã

48

Thứ sáu (29/11)

Hà Văn Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

12

49

Thứ tư (04/12)

Hà Văn Nhân

Chủ tịch UBND xã

50

Thứ tư (11/12)

Hà Văn Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

51

Thứ sáu (20/12)

Trương Văn Duẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

52

Thứ hai (30/12)

Hà Văn Nhân

Chủ tịch UBND xã

         

Lưu ý:

          - Ngoài lịch tiếp công dân trên, Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã còn tiếp công dân đột xuất khi có công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh đề nghị có liên quan đến khiếu nại, tố cáo đối với nội dung sự việc có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ có tính chất nổi cộm, phức tạp khi cần thiết.

          - Trong ngày tiếp công dân theo lịch tiếp định kỳ  mà Chủ tịch UBND xã có công việc đột xuất, Chủ tịch UBND xã ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND xã thay mặt tiêp công dân.

- Tổ tiếp công dân của UBND xã phân công tiếp công dân từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong giờ hành chính (Trừ các ngày Lễ, Tết)./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ HẠ TRUNG

 
 

 


Số:  217/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hạ Trung, ngày 30  tháng  12  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc  Ban hành Lịch tiếp công dân năm 2019

của Chủ tịch, Các phó chủ tịch UBND xã Hạ Trung

 
 

 


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HẠ TRUNG

 

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2003; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật tố cáo năm 2011;         

 

Căn cứ Quy chế hoạt động của UBND xã Hạ Trung nhiệm kỳ 2016-2021;

Xét đề nghị của Công chức văn phòng – Thống kê xã Hạ Trung,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã Hạ Trung.

( Có lịch kèm theo)

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng – Thống kê, các ban, ngành đoàn thể, các thôn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- TTr Đảng ủy;      B/c

- TTr HĐND;                                    

- Chủ tịch, các phó CT UBND;(T/h)

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Hà Văn Nhân